Board logo

標題: NGC 6992 面紗星雲及週邊 [打印本頁]

作者: apo    時間: 2019-6-28 20:13     標題: NGC 6992 面紗星雲及週邊

上次影這 object 已是十幾年前..

NGC 6992: 面紗星雲
星座: 天鵝座
拍攝資料:
FSQ106N + STL11K
RGB only, 合共約 5 hours 曝光時間
拍攝日期: 27, 28 Jun 2019

Veil_wide_ps_pi_pi_pi.jpg
2019-6-30 12:08


Veil_wide_ps_crop1_pi_pi_pi.jpg
2019-6-30 12:15


Veil_wide_ps_original_pi_pi_pi.jpg
2019-6-30 12:24


LRGB_combined_pi_ps_pi.jpg
2019-6-30 14:54


LRGB_combined_pi_ps_pi_crop.jpg
2019-6-30 15:00


圖片附件: Veil_wide_ps_pi_pi_pi.jpg (2019-6-30 12:08, 939.93 KB) / 下載次數 9
http://astrohome.net/attachment.php?aid=43541&k=4890c7ba049962d8545d3355958983a6&t=1594573530&sid=9fPn9m圖片附件: Veil_wide_ps_crop1_pi_pi_pi.jpg (2019-6-30 12:15, 1.47 MB) / 下載次數 7
http://astrohome.net/attachment.php?aid=43542&k=8ce12dc84c796559931ea3b76f30a035&t=1594573530&sid=9fPn9m圖片附件: Veil_wide_ps_original_pi_pi_pi.jpg (2019-6-30 12:24, 4.71 MB) / 下載次數 7
http://astrohome.net/attachment.php?aid=43544&k=85f2f16a6dcc6d6d73193a376efea947&t=1594573530&sid=9fPn9m圖片附件: LRGB_combined_pi_ps_pi.jpg (2019-6-30 14:54, 4.44 MB) / 下載次數 10
http://astrohome.net/attachment.php?aid=43545&k=d69bc1a6cecc45a04f0d6ff94de5de6a&t=1594573530&sid=9fPn9m圖片附件: LRGB_combined_pi_ps_pi_crop.jpg (2019-6-30 15:00, 1.63 MB) / 下載次數 5
http://astrohome.net/attachment.php?aid=43546&k=0e1df9cddf4b32ca9b8ae0a6ce6da587&t=1594573530&sid=9fPn9m


歡迎光臨 車天車地 (http://astrohome.net/) Powered by Discuz! 7.2